Obserwatorium

fundusz_kapital
Projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej”

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Jest to projekt partnerski Konińskiej Izby Gospodarczej, jako lidera projektu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie i Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, jako partnerów projektu.

 

Okres realizacji – 01.08.2010 – 31.07.2012

 

Celem projektu jest poprzez monitoring rynku pracy subregionu konińskiego uzupełnienie luk informacyjnych, udoskonalenie funkcjonujących rozwiązań w zakresie wymiany informacji oraz wspomaganie procesów decyzyjnych w danym obszarze badawczym.

Przeprowadzone badania przyczynią się do sformułowania kilkuletnich prognoz rynku pracy oraz pozwolą na rozpoznanie specyfiki problemów występujących w wymiarze poszczególnych powiatów i całego subregionu. Rezultaty badań pozwolą na skierowanie precyzyjnego wsparcia do obszarów problemowych przy jednoczesnej współpracy i zaangażowaniu szerokiego grona podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej.

 

W ramach projektu utworzono „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej”. Obserwatorium podejmuje działania mające na celu wypełnienie luk informacyjnych wskazanych podczas wstępnego badania potrzeb informacyjnych instytucji działających na szczeblu subregionalnym.

Obserwatorium gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje, o rynku pracy, o sytuacji społeczno-gospodarczej w subregionie, pochodzące z trzech obszarów: gospodarka, edukacja, rynek pracy na płaszczyźnie ich wzajemnych oddziaływań. Projekt, poprzez monitoring rynku pracy subregionu, umożliwi dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, pozwoli zaktualizować kwalifikacje młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Zastosowana metoda ekspertyz umożliwi identyfikację aktualnych wymagań rynku pracy oraz przewidywania w zakresie tendencji zmian w zawodach. Otrzymane dane wskażą kierunek postępowania, prowadzący do opracowania analizy rynku pracy w przekroju powiatowym i subregionalnym.

 

Działania badawcze

W ramach Obserwatorium przeprowadzone zostaną badania dot. sytuacji i tendencji na rynku pracy powiatów wchodzących w skład subregionu, w tym opracowane zostaną rekomendacje w obszarze tematyki zatrudnienia osób w wieku powyżej 45 roku życia wliczając kobiety powyżej 45 roku życia. Dostarczone przez badania informacje dadzą możliwość zoptymalizowania działań związanych z kreowaniem odpowiedniej polityki edukacji, zatrudnienia i wsparcia osób pozostających bez pracy przy jednoczesnym koncentrowaniu się na zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb i oczekiwań zarówno podmiotów/instytucji jak i osób funkcjonujących na rynku pracy.

Nagranie – źródło: radiokonin

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.kig.konin.pl/obserwatorium/

Back to Top